بازی گروهی

 

محل برگزاری : اردوگاه سعادتیه 
زمان : روز های شنبه و دوشنبه