چاپ دستی

معلّم رونویسی: به­به، عجب خطّ قشنگی! حیف نیست هیچ حاشیه و تزئینی در صفحه‌ات نیست؟! دانش ­آموز: آقا اجازه، بلد نیستم!معلّم: اشکالی نداره عزیزم، تابستون حتماً  کلاس حاشیه ثبت نام کن تا کمی با انواع تکنیک‌های چاپ دستی و سنّتی آشنا بشی!


محل برگزاری : اردوگاه سعادتیه 
زمان : روز های شنبه و دوشنبه