اف 14

«اي كاش، من هم پرنده بودم،با شادماني پر مي گشودم»
اگه تكنيك درست كردن هواپيماهاي مقوّايي و علم پرواز رو بدوني، اين آرزو شدني است، به شرطي كه فقط نگاهمان را سوار موشك و هواپيمايي كه ساختيم بكنيم، چون در غير اين صورت، امكان داره سقوط كنيم!!!

محل برگزاری : اردوگاه سعادتیه 
زمان : روز های شنبه و دوشنبه