جُنگ قرآنی

هــدف ایـــن دوره،
همـنشینــی بـیـشـتـر
با قرآن کریم می باشد.

کمـی با هـم ترتیـل خـوانـی می کنیم
به دریای مفاهیم قرآنی سفر می کنیم
داستان هایی از قرآن و عترت می شنویم
محفـوظـات قـرآنـی خـود را تقویـت مـی کنیـم
در فضای قرائت تحقیق و تقلید قدم می زنیم
و نغمـاتی از سـرودهـا را به لـب مترنــم می شویم


محل برگزاری : دبستان علوی 2 
زمان : روز های یکشنبه و سه شنبه