سرآشپز


محل برگزاری : دبستان علوی 2
زمان : روز های یکشنبه و سه شنبه