سازه های سفید

 آقاي وزنه­ بردار! فوق­العاده بود! چه جوري تونستيد اين وزنه‌ي بزرگ ‌رو به‌ راحتي از روي زمين بلند كنيد؟!‌ آخه‌ .‌.. راستش‌ از يونوليت ساخته شده بود مگه مي‌شه ؟!  چرا نمي‌شه؟ هر چيزي رو مي‌شه با يونوليت ساخت. به شرطي كه راهشو بلد باشي. قضيّه‌ي وزنه­برداري بين خودمون بمونه! باشه ؟!


محل برگزاری : اردوگاه سعادتیه 
زمان : روز های شنبه و دوشنبه